Genç Misafirimiz Bölüm 4

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Ak?am ba?ba?a kald???m?zda Selim’in söyledi?i gibi döllenmi? kilotu Dilek’e giydirmeyi denemek bile istemedim. Yapt?klar?ma ve ald???m zevke ra?men kar?m? k?skan?yordum. Bunda kendi katk?m olmas?na kar??n ikisine de k?zg?nl???m vard?. Zaten benim olmad???n? hemen anlard?. Benim o kadar dölüm gelmiyordu. 

Ertesi gün Dilek i?e gitmi? ben daha yataktan kalmam??t?m. Yatak odas? kap?s?n?n aç?ld???n? duydum. ?ortuyla Selim içeriye girdi. “A?bi sabahlar? çok azg?n oluyorum. Beni yine bo?altsana” dedi. Bu çocu?a hay?r demenin zaman? gelmi?ti.  Çekmeceden bir kilot al?p yan?ma geldi. Erkekli?i ?ortunun içinde kalk?kt?. Ayakta durup ?ortunu indirdi. Canavar yine ortaya ç?km??t?. Deli?i bir göz gibi bana bak?yordu. O kadar yak?n?mdayd? ki erkeklik kokusunu duyuyordum. Elime karimin kilotunu tutu?turup

-Hadi a?bi ba?la, dedi. Hayat? boyunca her istedi?ini elde etmi? bir zengin çocu?unun güveniyle. Hay?r diyemedim.

Yine g?d?klay?c? hareketlerle üstünde gezdirmeye ba?lad?m kilotu. Bir seremoni gibi yap?yordum. Bir elimle kavray?verdim onu yine. Kilotlu elimle de ta?aklar?n? avuclad?m. Bir yandan onlar? ok?arken, yara??n? s?vazlamaya ba?lad?m. ?lap diye tükürü?ünü ak?tt? yara??n?n üstüne. Ba??m? kald?r?p bakt?m “S?vazla a?bi. S?vazla ” dedi. Dedi?ini yapt?m. ?leri geri s?vazlarken hafif hafif de k?v?r?yordum di?er yönde. “Dilek ablam?n am?n? anlatsana bana. ?ekli Nas?l? Tra?l? m??”

-Dudakl?, dedim. Dar… Tahrik oldukça çok güzel ?i?iyor k?zar?yor. Çok güzel… Tamamiyle t?ra?l?… Hiç k?l yok. Kaymak gibi.

-Oh A?bi delirteceksin beni.

Ben de az?yordum yine.
-Tam senin yara??na lay?k Selim. S?ms?k? sarar senin bu canavar yara??n?. Sonuna kadar sok. Gir içine ta?aklar?na kadar sok.

Çok zevk ald??? inlemelerinden belliydi. Elimde gittikçe daha sertle?ti. Bir kaç dakika sonra f??k?rmaya ba?lad?. Yüzüme do?ru geliyordu. Ba??m? Refleksle çektim. Yast???n üstünde birikmeye ba?lad? dölleri. Yine çok çok geldi. “Ohhhhh!” diye soludu. E?ilip ?ortunu giydi. “Çok iyiydin a?bi. Ablam? sikmi? gibi hissettim valla.” dedi. Arkas?n? dönüp ç?kt? gitti. Ellerim ve yast?k döl içinde kala kald?m orada. ?çimden piç kurusuna küfürler edip kalkt?m. Ellerimi y?kad?m. Yast??? de?i?tirdim. Hiç bir ?ey olmam?? gibi bir kahve yap?p çal??ma masama gittim. Günün i?lerine ba?lad?m. Telefonlar, e-mailler, hesaplar. Kafam? biraz olsun Ba?ka tarafa çekti.

Ö?leden sonra Sibel geldi. Garip bir durumdu. K?z?n onlar? dikizledi?imi bilmesinden çok utand?m. O da bana Tar?k a?bi derdi. Çok rahatt?. “Tar?k a?bi bizi seyredecek mi?” diye sordu Selim’e. ” Sen nas?l istersen” dedi Selim. “Heyecanl? olur. Seyretsin. Ama ellemece yok tamam m? Tar?k a?bi?” Gülümsedi. Arkada??m?n k?z? bana neler diyordu. “Tamam Sibel” dedim utanc?m? gülümsemeyle gizleyerek . 

Bir birlerine sar?l?p arkaya do?ru yürüdüler. Ben de onlar? takip ettim. Bana “sen Koltu?a otur a?bi” deyip yiyi?meye ba?lad?lar. Ayakta soydular bir birlerini. Sibel’in ç?plak vücuduna a?z?m?n sular? akarak bak?yordum. Onu elleyip ok?amay? o kadar çok isterdim ki. Selim’in güçlü elleri onun s?rt?n? ok?ay?p, pürüzsüz kalçalar?n? m?nc?klarken içim geçiyordu. Sibel’in minik dolgun dudaklar?n? ne güzel emiyordu. Ne ?ansl?yd? piç kurusu. Uzun uzun ayakta sevi?tiler. Ard?ndan Selim onu kanepeye uzatt?. Bacaklar?n?n aras?na ba??n? sokup am?n? emip yalamaya ba?lad?. Sibel defalarca “Selimmmmmm! Seliiiiiiiiiiiiiiiim!” diye hayk?rarak geldi gözlerimin önünde. Hep gelirken yüzü nas?l görünür diye merak ederdim. ?ste görmü?tüm. Çok güzel ve çok masumdu yüzü.

Selim, o gelir gelmez yüzü koyun çevirdi Sibel’i. Sokacak m? acaba diye merak ederken, poposunun biraz alt?na oturup dizlerini iki yan?na dayad? Sibel’in. Kalças?n?n aras?na gibi tükürdü. Yara??n? araya sokup iki yandan elleriyle içeriye do?ru s?k??t?rd?. Sandviç yapm??t? yara??n?. Gidip gelmeye ba?lad?. Yara?? büyük oldu?u icin ba?? s?k s?k d??arda görünüyordu. Çok zevk ald??? belliydi bu ta? gibi kalçalar?n aras?na sürtmekten. 5-10 dakika sonra inleyip bo?almaya ba?lad?. ?lk f??k?ran döller Sibel’in saç?na geldi. Sonra s?rt?na. Sonra da beline. Sabah ben 31 çektirdi?imde görmemi? olsayd?m normal gelebilirdi ama hala bu kadar döl f??k?rtabilmesi bende ba?ka bir k?skançl?k yaratt?. Ben de kendiminkini ç?kartm?? sessizce 31 çekiyordum. Bu manzara kar??s?nda dayanamad?m. Sesimi ç?kartmadan avcuma bo?ald?m. Onlar sarma? dola? uzand?lar bir süre. Sesimi ç?kartmadan bekledim öylece rahats?z etmemek için onlar?. Bir daha ki seferi garantiye almak istiyordum. ?
Ak?am Kar?m geldi?inde hiç bir ?ey olmam?? gibi üçümüz yemek yedik . Sibel evine gitmi?ti. Yatakta Karim benimle yine Selim’i dü?ünerek sevi?mek istedi ama kald?racak halim yoktu. Ona giremedim, Sadece a?z?mla getirdim. Günde ikinci defa ” Seliiiiim” diyerek bo?alan bir kad?n? duymak garip geldi. Ertesi gün benim ofis günümdü erkenden ç?kt?m. Evden ç?k?nca sanki eski normal hayat?m hiç de?i?memi? gibi hissettim. Ofisteki ben her zamanki bendim. Hafta sonu da sakin olays?z geçti. ?
Pazartesi sabah? dilek gider gitmez, daha ben yataktayken odan?n kap?s? yine aç?ld?. Gelen Selim’di. Uyuyup uyumad???ma bile bakmadan “A?bi yine çok azg?n kalkt?m” deyip çekmecede yeni bir kilot ç?kard?. Bu defaki kar?m?n pembe ipek kilotlar?ndan biriydi. Yan?ma gelip bana uzatt?.

-A?bi Senden ba?ka bir ?ey isteyece?im bugün. Bunu giyip yüzü koyun yatsana n’olur. Dilek ablay? hayal edip Sibel’e yapt???m gibi sürtünüp bo?almak istiyorum.?
-Deli misin Selim. Hiç olur mu öyle ?ey?

-A?bi çok azd?m valla.

-Olmaz o?lum. Her ?eyin bir s?n?r? var.

-A?bi, ne güzel anla??yorduk yaaa. Bak dün ne güzel seyrettin. Ho?una gitmedi mi? ?imdi k?z?n aç?s?ndan ya??yacaks?n olay?. Bir dahaki sefere daha çok zevk al?rs?n seyrederken. Sibel’i yine seyretmen için ikna etmemi istersin de?il mi?

Çocuk bunlar? söylerken bir yandan da ?ortumu indirmeye çal???yordu. O kadar israrl?yd?ki kar?? koyamad?m. ?ortumu ayaklar?mdan çekip ç?kart?verdi. Sonra ayn? kararl?l?kla kar?m?n kilodunu tek tek ayaklar?ma soktu. Direnmeme ra?men belime kadar çekmesi sadece birkaç saniye sürdü.

-Hadi a?bicim dön arkan?. Yüzüstü yat.

Bir yandan da beni tutup çevirmeye çal???yordu. Kar?? koymak çok zordu. Kendimi yüzükoyun yatarken buldum. Üstümde zorla giydirilmekten çarp?k çurpuk duran kilotu düzelttim. Sanki ona güzel gözükmem gerekliymi? gibi.

-A?bi ne güzel parlaks?n sen yaaaa” dedi gülerek. K?ls?z parlak bir vücudum vard?. Ama ilk defa birinden iltifat olarak duyuyordum bunu.

K?p?rdamadan öylece durdum. Hiçbir ?ey söylemiyordum. Selim de ?ortunu ç?kart?p ayni Sibel’e yapt??? gibi üstüme ç?kt?. Kilotu biraz kenara çekti. Öteki eliyle bolca tükürük s?va?t?rd? orama. O kocaman yara??n? kalçalar?m?n aras?na s?k??t?rd?. Çok garip bir duyguydu bu. Ata biner gibi üstümdeydi. Yara??n? i?leri geri oynatmaya ba?lad?. Hiç beklemedi?im ?ekilde ho?uma gitti?ini hissettim. Kalçalar?m?n içinin bu kadar hassas olaca??n? ummazd?m. Hele deli?ime sürtmesi bana utanç verici bir haz verdi. ?çim ürperiyordu. Sikim uyan?yordu. Neyseki Selim göremezdi. Kula??ma Selim’in hayalindeki kar?ma söyledi?i sözler geliyordu.  

-Oh Dilek abla! Dilek abla. Harika kalçalar?n var. Beni deli ediyorsun.?
Kalçalar?m? i?ki yandan s?k?ca kavram?? kal?n yara??n? çok güzel kayd?r?yordu arkamda. Yara??n?n bütün detaylar?n? hissediyordum. Gittikçe ?i?iriyor ve sertle?iyordu. Kalçalar?m? s?k??t?ran parmaklar? art?k can?m? yak?yordu. Solumas? daha artt?. Gelecekti art?k. Birazdan Sibel’e oldu?u gibi benimde üstüme f??k?rtmaya ba?lad? ilk f??k?ran döl enseme geldi. Bir yandan da kar?m? nas?l sikece?ini hayk?r?yordu.

-Oh! Ablam! Harikas?n. Kalçalar?na vura vura koyaca??m sana!

Bitti?inde bütün s?rt?m s?r?ls?klam olmu?tu. Yara??n? geri çekerken, kalanlar da kalçalar?m?n aras?n? v?c?k v?c?k yapt?. “Ohhh” deyip kendini yata??n üstüne att? nefes nefese.

-Iyiydi a?bi ya. Kusura bakma üstünü ba??n? rezil ettim ama emin ol deydi.?
Hiç cevap vermedim. Çok fazla kalmad? yatakta. Kalk?p gitti. Ben bir süre öylece yatt?m. Nas?l temizlenece?imi dü?ünüp, Selim’in bana yapt?klar?n? dü?ünmemeye çal???yordum. Ama ald???m zevkten de utan?yordum. Kalkt?m. Banyoya do?ru yürüdüm. Her ad?mda kalçalar?m?n aras?ndaki kayganl? farkediyordum. S?rt?mdan da a?a??ya do?ru süzülüyordu dölleri. Hal?y? mahvetmek için dikkatle yürüyordum. Kar?m?n döllenmi? kilotunu ç?kartmadan du?un alt?na girdim. Kalçalar?m?n aras?n? temizlerken ellerime bula?an Selim’in dölünü gayri ihtiyari dudaklar?ma götürdüm. Biraz tereddüt ettikten sonra dilimin ucuyla tad?na bakt?m. Ac? geldi tad?. Ama yine de hepsini emmeden edemedim. A?z?m?n içinde dola?t?rd?m. Yutup yutmamay? dü?ündüm. Kar?? koyulamaz bir duygu geldi. Ve yuttum. Neler oluyor bana. Bundan sonra ne yapacakt?m. Hiçbirini bilemiyorum. Bu Duygular içinde y?kan?p ç?kt?m.?
O gün kafam çok kar???kt?. Kafam? i?le da??tmaya çal??t?m. Neyseki yo?un bir gündü. Ne zamandan beri sonuçlanmas?n? bekledi?imiz büyük bir i?i bitirdik. Onun verdi?i ba?ar? duygusu kendimi toplamama yard?m etti. Ak?am Dilek’le de bir ?ampanya açarak kutlad?k.?
Sabah kar?m?n gitmesinden on dakika sonra Selim yine geldi.?
-Hadi a?bi yine yapal?m.?
?çimden yapma, bu çocu?a biraz haddini bildir diye bir ses geldi ama tam tersine bu defa ben kendim soyunup Selim’in verdi?i kilotu giydim. Kendi kendime yüzükoyun yatt?m. Selim yine üstüme ç?k?p, kar?m? hayal edip kalçalar?m?n aras?na bo?ald?. ??ini halledip giderken bana,?
-A?bi bundan sonra vakit kaybetmemize gerek yok. Dilek abla gidince sen hemen kilotlar?ndan birini giyip yüzükoyun yat beni öyle bekle. Geldi?imde sanki gerçekten oymu? gibi olsun.

Piç kurusuna sinir oluyordum ama kar?? koyam?yordum. Sessizce “Olur” dedim.?
Ö?leden sonra Sibel geldi. Selim beni ça??rd?. Sabahtan azm??t?m fena halde. Onlar sevi?irlerken kendimden geçerek 31 çektim. ?
Sonra ki sabah, dedi?i gibi Kar?m gider gitmez kilotlar?ndan birini giyip yüzükoyun yatt?m Selim’i beklemeye ba?lad?m. ?çeri girer girmez gördü?ü manzaradan ho?land???n? belli etti.

-Offf! Harika. A?bi tam istedi?im gibi i?te.?
Makyaj masas?na gidip Dilek’in parfümlerinden birini ald? ve üstüme s?kt?. Her zamanki gibi beni tükürükleyip kalçalar?m?n aras?nda gidip gelmeye ba?lad?. Bu defa uzun süre yapmas?na ra?men hala gelmiyordu. Ben de gittikçe daha çok tahrik oluyorum. Deli?imin ürperdi?ini hissediyordum. Kalçalar?m? ona do?ru kald?r?p indirdi?imi farkettim. Selim çok azm??t?. Kar?m?n am?n? sikece?ini hayk?r?yordu. Kalçalar?m? s?k??t?rmay? b?rak?p tokatlamaya ba?lad?. ?ki yanl? 4-5 tokattan sonra yara??n? geri çekti. ?leri kaymas? gelirken bir gecikme oldu. ?lap diye tükürdü?ünü hissettim yar???mda. Ard?ndan hissetti?im ?ey dayan?lmaz bir ac?yd?. O koca yara??n? darac?k göt del?ime sokuvermi?ti. Beynimde ?im?ekler çakt?. Kaçmaya çal??t?m. Üstüme uzan?p beni k?sk?vrak tuttu. ?kinci darbede Yara??n? tamam?n? soktu içime. ac?dan k?vran?yordum. 

-ÇIKART SEL?M! ÇIKART! N’APIYORSUN. ÇOK ACIYOR. ÖLDÜRECEKMISIN BEN?? ÇOK ACIYORRRRRRR!?
Bu defa o bir ?ey söylemiyordu. Kula??m?n dibinde hayvan gibi sesler ç?kart?p beni sikiyordu. Bir kaç dakika ald? içime bo?almas?. Ac?ya ra?men sikimin inmedi?ini hatta daha sertle?ti?i farkettim. Üstüme y???ld?.

Birazdan yana atti kendini. Bir süre hiç konu?mad?k. Sessizli?i ben bozdum. Bozuk bir sesle,

-Neden yapt?n bunu, Selim? ?
-Çok azm??t?m a?bi. Bi delik laz?md?. S?rf sürterek yapmaya dayanam?yor art?k. Sibel’e de yaz?kti bunu yapmak. Asl?nda isteyerek yapmad?m. Ama o kadar azdim ki. Orada bir delik varken girmemek aptall?k gibi geldi. 

-Selim çok ac?d?. Hala ac?yor. Onun ötesinde bana ne yapt???n?n fark?ndam?s?n.

Gülmeye ba?lad?.

-Hakl?s?n a?bi ya. Götünü siktim senin. ?
Çok bozulmu?tum.?
-Selim gülünecek bir ?ey oldu?unu sanm?yorum ben. ?
-Hakl?s?n a?bi ama  bi de benim aç?mdan bak. “Tarik a?bimin” götünü siktim. Çocukken beni azarlar, itip kakard?n?z yaramazl?k yapt???mda. ?imdi ?u haline bak. Barsaklar?nda dölüm,  sikilmi? halde yanimda yat?yorsun.?
K?zg?nl???mdan ne yapacag?m? bilemiyordum. A?z?m? açsam a?layacak gibi hissediyordum. Yine de ona bir ders verici a??r bir ?ey söyleyecektim. 

-Bak Selim… ?
Diye tam a?z?m? açm??t?m ki o kadar pompalanmaktan içimde biriken hava osuruk sesiyle ç?kt?. Bunun üstüne Selim’e haddini bildirecek ne söyleyebilirdim ki. Daha fazla Gülmeye ba?lad?.

-A?bi iyi pompalam???m seni ha!

K?ç?ma bi ?aplak att?. reflexle kendimi s?k?nca bir osuruk sesi daha ç?kt?. Bu defaki daha azd?. Gülerek,

-Iyiydin A?bi. Ne yalan söyliyeyim. Tekrar sikmek için can at?yorum seni.?
-Hadi git art?k Selim. Ç?k git. Yapt?n yapaca??n?.?
-Tamam A?bicim. Yarin sabah ayni ?ekilde bekle beni. Tamam m???
-Siktir git Selim. Diyebildim sinirden titreyen sesimle. Odadan ç?karken hala gülüyordu.

O gün i? yapacak durumda de?ildim. Ç?kt?m sokaklarda bo? bo? dola?t?m. Ne yapaca??m? bilmiyordum. Bu karars?zl?k sabah uyan?ncaya kadar sürdü. Büyülenmi? gibi kalkt?m. Kar?m?n bir kilotunu seçip giydim. Kar?m?n parfümünü s?kt?m üstüme. Yüzükoyun yat?p Selim’i beklemeye ba?lad?m. Sanki ba?ka türlü davranamayaca??mdan yüzde yüz eminmi? gibi geldi. Beni o ?ekilde sikti ve gitti. Hiç konu?mad?k.

Ondan sonraki günlerde de bu bir rutin oldu. Onun sabah azg?nl???n?n çaresiydim. Baz? ö?leden sonralar? Sibel gelince de beni ça??r?yordu.

Sal? ak?am?, evde ertesi gün ofise gidece?imi Selim’in de duyaca?? ?ekilde söz konusu ettim ki hat?rlas?n gelmesin diye.

Per?embe sabah? uyan?p heyecanla kilotu giydim yine parfüm sürünüp yüzükoyun yatt?m. 15 dakika geçmi? Selim gelmemi?ti. 20 dakika. 30 dakika. Hala yok. Ben öyle yüzükoyun onu bekliyorum piç kurusu gelsin de beni sikip rahatlas?n diye. 45 dakika sonra hayal k?r?kl??? içinde gelmeyece?ini anlad?m. Aç?kcas? Selim’e vermeye çok al??m??t?m. Beni istemesi, sikmesi ba??ml?l?k yapm??t?. Üstüme bir ?ey giyip onun bölümüne do?ru yürüdüm. Kap?s? kilitliydi. ?yice bozuk bir halde döndüm.

Devam? var.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir